Зареждам...
COVID-19 Правила
ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ, КУРСИСТИ НА АНГЛЕЛАНД И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ХИГИЕННИТЕ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ ПРАВИЛА, ДЕТАЙЛИЗИРАНИ ПО- ДОЛУ.
 
 1. В закритите помещения на Англеланд (офис, коридори и учебни зали)  не се допускат лица без поставени лични предпазни средства -   маски или шлемове.
 2. Носенето на маски или шлемове в закритите помещения на Англеланд е задължително за всички курсисти докато влязат и заемат местата си в учебните зали.
 3. По време на учебните часове  носенето на маски или защитни шлемове е по желание.
 4. При влизане курсистите са задължени да дезинфекцират ръцете си с предоставените на входа дезинфектанти.
 5. Курсистите са задължени веднага да седнат на работните си места в залата и да останат на тях до края на часа.
 6. Не се допуска промяна на конфигурацията на обособените работни места според предпочитанията на курсистите.
 7. По време на часа курсистите са задължени да спазват указаната дистанция както помежду си, така и с преподавателя.
 8. Курсистите сигнализират за необходимост от индивидуално внимание с вдигане на ръка, без да напускат работното си място.
 9. Не се допуска идването за учебни занятия да става със закъснение или по-рано от 10 минути преди началото на часа.
 10. Забранява се изчакване за учебни занятия в учебните зали.
 11. Изчакване за учебни занятия се допуска само в коридора на не повече от трима курсисти на дистанция 1,5м. един от друг на и за не повече от 10 минути.
 12. Родителите на малките ученици, или други придружаващи ги лица ги изпращат и посрещат на външния вход на Англеланд.
 13. Забранено е  влизането на външни лица, в това число и родители в учебните зали, както и изчакването на края на занятията в коридора на школата. 
 14. Забранено е струпването на курсисти преди и след края на часовете в закритите помещения на Англеланд, както и пред сградата.
 15. Внасянето на закуски, както и използването на мобилни телефони в час продължава да бъде забранено.
 16. Учебните занятия ще бъдат без междучасия, с цел ограничаване на взаимодействията между курсистите.
 17. Курсистите са длъжни да ползват лични пособия за писане и да ограничат до минимум предаването им един на друг.