Зареждам...
Политика за личните данни на Англеланд
От 2010 г. Англеланд е администратор на лични данни по ЗЗЛД, регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с издадено удостоверение № 293225/06.10.2010 и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни. Поддържаните регистри на лични данни са достъпни на интернет страницата на КЗЛД: https://212.122.176.6:8081/CPDP_ERALD/pages/publicRegisters/confirmedPublicRegisterList.faces
 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни Англеланд отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно
 
Във връзка с влизането в сила и изпълнение на Чл. 5(2) от Регламент (ЕС) 2016/679, Англеланд (А) изпълнява следната 
 
Политика за защита на личните данни (ПЗЛД)
 
I. Цели
 
1. С настоящата Политика Англеланд отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни (ЛД) на своите клиенти, служители и партньори. В съответствие със законодателството и добрите практики, Англеланд прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

2. С настоящата Политика Англеланд цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правата на субектите на данни.

3. Чрез изпълнението на настоящата политика, дейностите по обработка на ЛД се въвеждат в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
към стр. 2