Зареждам...
ПРАВИЛНИК стр. 2
1.8. Записването за курс за възрастни приключва 7 календарни дни преди обявената начална дата на първото занятие. Споменатите в този правилник срокове се отброяват в календарни дни.

1.9. Стандартното записване за целогодишното обучение става до 20 септември. Късното записване за 
целогодишното обучение е до 30 септември.

1.10. При записване кандидатите попълват Молба за регистрация и удостоверяват с подпис, че са запознати с Условията заучастие в езиков курс, в които са регламентирани начинът на заплащане на учебните такси, дължими за предоставяните от  АНГЛЕЛАНД образователни услуги и техният размер. Условията за участие в езиков курс са неразделна част от Общите условия (Правилник за дейността на Англеланд), публикувани на www.angleland.com. Мястото в курса се счита за заето след попълване на Молба за регистрация, заплащане на учебните материали и първата вноска за курса. Личните данни (ЛД), които КУРСИСТЪТ предоставя при записване, се обработват и съхраняват от АНГЛЕЛАНД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на ЛД; категориите получатели на ЛД; срока, за който се съхраняват ЛД; правата на субектите на ЛД и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в „Политиката за защита на личните данни” на АНГЛЕЛАНД, която е публикувана на интернет страницата на АНГЛЕЛАНД - www.angleland.com и е налична в офиса на АНГЛЕЛАНД.

1.11. Минималният брой курсисти, необходим за стартиране на курс, както и за допълнителния разговорен модул е 6 курсисти.

1.12. 
 При група от по-малко от шест курсисти, АНГЛЕЛАНД си запазва правото да коригира хорариума за съответния курс.

1.13. В случай, че не се сформира група до предварително обявената крайна дата за записване АНГЛЕЛАНД, може да отложи началото на курса, но не повече от 14 дни.

1.14. В случай, че не се сформира курс до окончателно обявената крайна дата за записване, внесената до момента такса се връща на курсиста. По негово желание курсистът може да запази мястото си за следващата обявена дата за начало на нов курс.

1.15. Късно включване в курс е възможно в срок 2 седмици от началото на курса в рамките на свободните места. Неприсъствените часове се приспадат от цената. В този случай курсистът може да заяви допълнителни часове за пропуснатия материал. Цената на тези часове е 20 лв. за учебен час и не е включена в цената на курса.

1.16. Заплащането на таксата става по банков път. При записване се представя  документ (вносна бележка) за внесената сума. Моля пазете вносните бележки до края на курса.

1.17. Таксата включва: такса за обучение, допълнителни учебни материали за работа в час, административна такса, такса за полагане на един финален тест, еднократно издаване на Удостоверение за завършено ниво по ОЕЕР.