Зареждам...
ПРАВИЛНИК стр. 2
1.8. Записването за курс приключва 10 дни преди обявената начална дата на първото занятие.

1.9. Записването за целогодишното обучение става до края на месец септември.

1.10. При записване кандидатите попълват Регистрационна карта и удостоверяват с подпис, че са запознати с Условията заучастие в езиков курс, в които са регламентирани начинът на заплащане на учебните такси, дължими за предоставяните от  АНГЛЕЛАНД образователни услуги и техният размер. Условията за участие в езиков курс са неразделна част от Общите условия, публикувани на www.angleland.com. Мястото в курса се счита за заето следпопълване на Регистрационна карта, заплащане на учебните материали и първата вноска за курса.

1.11. Минималният брой курсисти, необходим за стартиране на курс, както и за допълнителния разговорен модул е 6 курсисти.

1.12. В случай, че не се сформира група до предварително обявената крайна дата за записване АНГЛЕЛАНД, може да отложи началото на курса, но не повече от 10 дни.

1.13. При група от по-малко от шест курсисти, АНГЛЕЛАНД си запазва правото да коригира хорариума за съответния курс.

1.14. В случай, че не се сформира курс до обявената крайна дата за записване, внесената до момента такса се връща на курсиста. По негово желание курсистът може да запази мястото си за следващата обявена дата за начало на нов курс.

1.15. Късно включване в курс е възможно в срок 2 седмици от началото на курса в рамките на свободните места. Неприсъствените часове се приспадат от цената. В този случай курсистът може да заяви допълнителни часове за пропуснатия материал. Цената на тези часове е 10 лв. за учебен час и не е включена в цената на курса.

1.16. Заплащането на таксата става по банков път. При записване се представя  документ (вносна бележка) за внесената сума. Моля пазете вносните бележки до края на курса.

1.17. Таксата включва: такса за обучение, допълнителни учебни материали за работа в час, административна такса, такса за полагане на един финален тест, еднократно издаване на Удостоверение за завършен курс от школата.